Goodcash logo

SEKKI

Standardiserad Europeisk konsument­kredit­information

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare:

GoodCash 24, bifirma till Prioritet Finans AB (556201-4208), nedan benämnt ”GoodCash”.

Postadress:

GoodCash 24, 412 90 Göteborg

Besöksadress:

Mölndalsvägen 91 i Göteborg

Telefonnummer:

031 – 755 41 00

Webbadress:

Mejladress:

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Annuitetslån.

Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för utnyttjandet

Kreditbeloppet kan uppgå till maximalt 50.000 kronor. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet kan som lägst omfatta ett år och som högst åtta år.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas

Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt. Avräkning sker primärt enligt följande ordning: 1. Avgifter, 2. Ränta samt 3. Kapital.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Årsräntan uppgår till 25,74 procent och kapitaliseras månadsvis. GoodCash kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar som GoodCash inte kunde förutse när avtalet ingicks. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade upplåningskostnader.

Effektiv årsränta

Om du till exempel lånar 30.000 kronor med återbetalningstid på ett år och inte nyttjat betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 29,00 procent. Månadskostnaden kommer att vara 2.863 kronor och du kommer totalt att ha betalat 34.356 kronor (2.863 kr x 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 4.356 kronor.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet kan som lägst omfatta ett år och som högst åtta år.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas

Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt. Avräkning sker primärt enligt följande ordning: 1. Avgifter, 2. Ränta samt 3. Kapital.

Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet?

Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå kreditavtalet.

Krav på någon annan tilläggstjänst?

Nej, det finns inget krav på tilläggstjänster

Kostnader för krediten

Du betalar ingen kostnad utöver ränta.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om GoodCash vid försenad betalning skickat en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer med 29,00 procent per år. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.

Förtidslösen av hela eller delar av krediten

Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på 031 – 755 41 00 eller info@goodcash.se för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten.

Sökning i en databas

Kreditbedömning görs genom kontroll i GoodCash:s interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om GoodCash genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformation och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.

Rätt till avtalsutkast

Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos GoodCash och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos GoodCash. Kontakta i så fall kundtjänst på 031 – 755 41 00.

Nekad kredit

Om du inte beviljas kredit kommer du att få besked om detta. Du får då också information om varför du inte beviljats kredit.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Klagomålshantering

Vid klagomål kontaktar du GoodCash på nedanstående adress:
GoodCash 24
Klagomålsansvarig
412 90 Göteborg

Tillsynsmyndigheter

Konsumentverket och Finansinspektionen utövar tillsyn över Goodcash kreditgivningsverksamhet. Mer information finns på www.konsumentverket.se och www.finansinspektionen.se. Integritetsskyddsmyndighet utövar tillsyn över bolagets behandling av personuppgifter. Mer information på www.imy.se

Språk

Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.

Tillämplig lagstiftning

Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under konsumentkreditlagens tillämpningsområde.

Därför vill du låna hos oss:

  1. Inga uppstartsavgifter
  2. Inga årsavgifter
  3. Du kan lösa ut lånet tidigare