Goodcash logo

Uppdaterade allmänna villkor GoodCash, version 2.0, 2023-03-01

1. Parter

Parter är kreditgivaren GoodCash 24, bifirma till Prioritet Finans AB, Org. Nr. 556201 – 4208 (nedan ”GoodCash” eller ”Kreditgivaren”), och den person som beviljats ett lån (nedan ”Kunden”). Kunden förbinder sig att godkänna och följa dessa allmänna villkor genom att underteckna låneavtalet avseende ansökt kredit (nedan ”Kreditavtalet”) eller godkänna villkoren för Kreditavtalet genom sitt personliga BankID.

2. Information om lånet

Kreditavtalet är ett s.k. annuitetslån utan säkerhet. Räntesatsen är bunden och kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av p. 8 nedan.

3. Kreditprövning

I anslutning till en ansökan om lån inhämtar Kreditgivaren en kreditupplysning om den potentiella Kunden och genomför kreditprövning av Kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra villkoren enligt Kreditavtalet. Kunden måste ha fyllt 20 år, inneha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om lån.

4. Kreditnivå

Kreditnivån kan för närvarande uppgå till högst 50 000 kr. GoodCash förbehåller sig rätten att i samband med kreditprövningen av Kunden begränsa kreditbeloppet till ett lägre belopp än det Kunden ansökt om. Förutsatt att Kunden sköter sina månatliga betalningar kan Kreditgivaren efter ny kreditprövning på Kundens begäran i efterhand ansöka om att utöka Kreditavtalet att omfatta det högre belopp Kunden ansökt om.

5. Återbetalning

Det avtalade kreditbeloppet ska återbetalas genom månatliga betalningar av amortering och ränta via autogiro. Kunden förbinder sig genom dessa villkor att bifoga ett autogiromedgivande. Kostnaden per månad enligt Kreditavtalet dras från kundens bankkonto den 27:e i varje kalendermånad. Om den 27:e infaller på en helgdag sker dragningen nästkommande bankdag. Kunden ansvarar för att tillräcklig stort belopp finns på Kundens bankkonto respektive förfallodag.

6. Betalningsfri månad

Kunden har rätt att nyttja en betalningsfri månad per kalenderår. De fyra första månadsbetalning-arna från det att Kreditavtalet ingicks kan inte vara betalningsfria månader. Kunden måste göra korrekta avbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan nyttjas. För att nyttja betalningsfri månad ska Kunden informera GoodCash om detta minst tio dagar innan förfallodagen. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden genom kapitalisering per utgången av den betalningsfria månaden. Nyttjandet av en betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden med motsvarande tid.

7. Betalning i förtid

Kunden har rätt att helt eller delvis betala den upplupna kreditskulden i förtid utan extra kostnad. Vid sådant förhållande ska Kunden kontakta kundtjänst hos GoodCash på 031 – 755 41 00 eller via info@goodcash.se för att få uppgifter om det exakta beloppet som ska betalas till Kreditgivaren för att Kreditavtalet ska kunna avslutas.

8. Kostnader och dröjsmålsränta

Årsräntan är f.n. 25,74 % och beräknas på låneskulden den sista varje kalendermånad. Räntan läggs till låneskulden genom kapitalisering månatligen på förfallodatum. Den effektiva årsräntan är f.n. 29,00 %. Ändringar av räntan kan ske på grund av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget som GoodCash inte råder över. Den avtalade räntan, som är avdragsgill i deklarationen, är den enda kostnad som tillkommer utöver amortering. Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om lånet sägs upp, se även p. 10, utgår årlig dröjsmålsränta med 29,0 %.

Räkneexempel: Lån på 30 000 kronor med en återbetalningstid om 60 månader. Om avtalad plan följs uppgår den effektiva årsräntan till 29,00 % och den nominella fasta årsräntan till 25,74 %. Månadskostnaden blir 894 kronor och totalt återbetalas 53 640 kronor (d.v.s. 894 kronor x 60 månader). Detta innebär att kostnaden för krediten blir 23 640 kronor.

9. Avräkningsordning

Genomförda avbetalningar avräknas efter Kreditgivarens val och innebär att samtliga till betalning förfallna avgifter och räntor avräknas innan avräkning sker från avtalat kreditbelopp.

10. Avräkningsordning

Om Kunden någon månad inte har täckning på sitt bankkonto eller stoppar autogirot skickas en skriftlig betalningspåminnelse. Lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kronor utgår i sådana fall vid varje påminnelse. Detsamma gäller om GoodCash av någon anledning behöver tillställa Kunden en skriftlig avi. Avgiften på 60 kronor läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lagstiftning. Även årlig dröjsmålsränta tillkommer, se p. 8.

11. Uppsägning och uppsägningstid

GoodCash förbehåller sig rätten att säga upp Kreditavtalet till betalning om;

  • Kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av kapitalskulden (lånebeloppet med avdrag för eventuella amorteringar du hunnit göra),
  • Kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av kapitalskulden och dröjsmålet avser två eller flera månadsbetalningar,
  • Kunden på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, eller
  • det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar dig att betala din skuld.
Om GoodCash säger upp lånet är tiden för uppsägning 30 dagar. Dröjsmålsränta på upplupen skuld utgår årligen med 29,00 %. Kunden har rätt att, genom att betala in hela det förfallna beloppet inklusive räntor och avgifter före uppsägningstidens utgång, fortsätta att vara lånekund hos GoodCash och därmed återgå till sin ursprungliga amorteringsplan.

Vid verkställd uppsägning rapporterar GoodCash kreditinformation till kreditupplysningsföretag för missbruksregistrering i enlighet med vad som följer av Kreditupplysningslagen (1973:1173).

12. Överlåtelse/pantsättning

Kreditgivaren har rätt att fritt till annan överlåta eller pantsätta all, vid var tid, utestående fordran samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kreditavtalet utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Om överlåtelse eller pantsättning sker sänds skriftlig information till Kundens folkbokföringsadress.

13. Ångerrätt

Enligt 21 – 25 §§ konsumentkreditlagen gäller ångerrätt avseende Kreditavtalet. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då Kreditavtalet ingicks. I det fall Kunden vill åberopa sin ångerrätt ska detta meddelas GoodCash skriftligen eller via telefon. Kunden informeras då om exakt belopp att betala tillbaka. Inga kostnader utöver upplupen avtalad ränta tillkommer vid nyttjande av ångerrätt. Räntan beräknas från och med den dag Kunden fick tillgång till kreditbeloppet enligt Kreditavtalet och till och med den dag beloppet återbetalas till GoodCash. Räntan beräknas enligt p 8.

14. Ändrade förhållanden

Om Kunden ändrar namn, byter adress eller andra kontaktuppgifter förbinder sig Kunden att anmäla detta skriftligen till Good Cash 24, 412 90 Göteborg, eller via e-post till info@goodcash.se.

15. Behandling av personuppgifter

Kreditgivaren är ansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter. För att erbjuda Kunden kredit och tillgång till låneprodukten behöver personuppgifter behandlas. GoodCash behandlar personuppgifter enligt vad som följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR 2016/679) och annan svensk lag. Kundens rättigheter och Kreditgivarens skyldigheter framgår av vid var tid gällande personuppgiftspolicy som hålls tillgänglig på www.goodcash.se. I samband med att Kunden accepterar dessa allmänna villkor accepterar Kunden Kreditgivarens behandling av kundens personuppgifter. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att hantera kundrelationen, uppfylla Kreditavtalet, utgöra underlag vid överlåtelse av Kreditavtalet, intern analys och statistik, information till Kunden om låneprodukten samt marknadsföring av GoodCash och samarbetspartners samt, i förekommande fall, inkassoåtgärder. Kunden kan genom att skriva till GoodCash 24, 412 90 Göteborg, begära att personuppgifterna rättas, raderas, begränsas, överförs eller anmäla om Kunden inte vill att uppgifterna ska användas för direktmarknadsföring av annat företag än GoodCash. Kunden har rätt att en gång om året och kostnadsfritt få information om hur personuppgifterna används genom skriftlig begäran till adressen ovan.

16. Klagomål, tvist och tillämplig lag

Klagomål kan lämnas skriftligt till Kreditgivaren genom brev till Good Cash 24, 412 90 Göteborg, eller via e-post till info@goodcash.se, eller muntligen genom kontakt med kundservice på 031-755 41 00. Kreditgivaren hanterar klagomål i enlighet med vid var tid gällande föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen. Vid missnöje med GoodCash hantering av klagomål kan Kunden även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en nämnd för alternativ tvistlösning. ARN nås via www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, eller 08 508 860 00.

För tvistlösning utanför domstol kan Kunden vända sig till European Consumer Centres (ECC) via www.konsumenteuropa.se, eller anmäla sitt ärende till europeiska online-plattformen för tvistlösning som nås via följande länk:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Mer information om alternativ tvistlösning i finns på www.konsumentverket.se.

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist mellan Kunden och GoodCash.

17. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Relevanta delar av lånevillkoren kan i enlighet med 8 § konsumentkreditlagen utläsas från den "Standardiserade europeiska konsumentkredit-informationen" på www.goodcash.se/sekki/.

18. Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen och Konsumentverket är tillsynsmyndigheter för konsumentkrediter. Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn för GoodCash behandling av Kundens personuppgifter. Mer information finns på: www.konsumentverket.se, www.finansinspektionen.se, samt www.imy.se.

19. Medgivande till betalning via Autogiro

Kunden, i egenskap av låntagare ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

20. Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

21. Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

22. Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

23. Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

24. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

25. Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

26. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Därför vill du låna hos oss:

  1. Inga uppstartsavgifter
  2. Inga årsavgifter
  3. Du kan lösa ut lånet tidigare