Goodcash logo

Lånevillkor, GoodCash 24

1. Kreditgivare

Kreditgivare är GoodCash 24, bifirma till Prioritet Finans AB (556201-4208), nedan benämnt ”GoodCash”.

2. Kreditprövning

GoodCash genomför sedvanlig kreditprövning. Du måste fylla 20 år innevarande kalenderår, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om lån.

3. Kreditgränser

Lån hos GoodCash kan för närvarande uppgå till högst 50.000 kronor. GoodCash förbehåller sig rätten att i samband med kreditprövningen begränsa lånet till ett lägre belopp än det du ansökt om. Förutsatt att månadsbetalningarna sköts kan GoodCash efter ny kreditprövning på din begäran i efterhand öka lånet upp till det belopp du ansökt om.

4. Betalning

Lånet skall återbetalas via månadsvisa autogirobetalningar inklusive ränta. Till låneansökan ska du därför också bifoga ett autogiromedgivande. Månadsbeloppet kommer att dras från ditt konto den 27:e varje kalendermånad. Du ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen.

5. Betalningsfri månad

Du har rätt att utnyttja en betalningsfri månad per kalenderår. De fyra första månadsbetalningarna från det att låneavtalet ingicks kan inte vara betalningsfria och du måste göra korrekta avbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden genom kapitalisering per utgången av den betalningsfria månaden. Utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden med motsvarande tid.

6. Betalning i förtid

Du har alltid rätt att helt eller delvis betala lånet i förtid utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på 031 – 755 41 00 eller info@goodcash.se för att få uppgift om det exakta beloppet att betala för att avsluta lånet.

7. Kostnader och dröjsmålsränta

Årsräntan är f.n. 25,74 % och beräknas på låneskulden den sista varje kalendermånad. Räntan läggs till låneskulden genom kapitalisering månatligen på förfallodatum. Den effektiva årsräntan är f.n. 29,00 %. Ränteändringar kan ske på grund av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget som GoodCash inte råder över. Räntan – som är avdragsgill i din deklaration – är den enda kostnad som tillkommer på ett GoodCash-lån utöver amortering. Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om lånet sägs upp, se även p. 10, utgår dröjsmålsränta med 29,0 %.

8. Avräkningsordning

Vid betalning kommer GoodCash att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter och räntor innan avräkning sker på kreditbeloppet.

9. Utebliven betalning m.m.

Om du någon månad inte har täckning på ditt konto eller stoppar autogirot skickar GoodCash en skriftlig betalningspåminnelse. Lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kronor utgår i sådana fall. Detsamma gäller om GoodCash av någon anledning behöver tillställa dig en skriftlig avi. Avgiften läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lagstiftning. Även dröjsmålsränta tillkommer, se p. 7.

10. Uppsägning

GoodCash förbehåller sig rätten att säga upp hela lånet till betalning om:

  • du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av kapitalskulden (lånebeloppet med avdrag för eventuella amorteringar du hunnit göra),
  • du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av kapitalskulden och dröjsmålet avser två eller flera månadsbetalningar,
  • du på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning eller
  • det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar dig att betala din skuld.
Om GoodCash har sagt upp lånet är uppsägningstiden en månad. Dröjsmålsränta utgår på uppsagt lån med 29,00 % per år. Du har rätt att – genom att betala in hela det förfallna beloppet inklusive räntor och avgifter innan uppsägningstiden är över – fortsätta vara lånekund hos GoodCash och därmed återgå till din ursprungliga amorteringsplan.

Vid verkställd uppsägning rapporteras kreditinformation för missbruksregistrering till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

11 Ångerrätt

Enligt 21 – 25 §§ konsumentkreditlagen har du ångerrätt avseende ingånget låneavtal med GoodCash. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks. I det fall du vill åberopa din ångerrätt ska detta meddelas GoodCash skriftligen eller via telefon. Du kommer då att få uppgifter om exakt belopp att betala tillbaka. Inga kostnader utöver upplupen ränta tillkommer vid nyttjande av ångerrätt.

12. Ändrade förhållanden

Om du ändrar namn eller byter adress ska du omgående anmäla detta skriftligt till Good Cash 24, 412 90 Göteborg eller via e-post till info@goodcash.se. GoodCash har rätt att överlåta och/eller pantsätta lånet/krediten till annan kreditgivare. Du underrättas i så fall om detta skriftligen till din folkbokföringsadress.

13. Behandling av personuppgifter samt information om uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

GoodCash är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till bolaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och för marknadsföringsändamål av GoodCash och våra samarbetspartners. Information kan även komma att användas för indrivningsändamål och då lämnas ut till berörda myndigheter.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas vid kontakt med GoodCash.

Du kan genom att skriva till Good Cash 24, 412 90 Göteborg, begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än GoodCash. Du kan läsa mer om föreliggande policy för behandling av personuppgifter på www.goodcash.se.

14. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Relevanta delar av lånevillkoren kan även i enlighet med 8 § konsumentkreditlagen utläsas från den "Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen" som du hittar på hemsidan (www.goodcash.se).

15. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för GoodCashs låneverksamhet är Konsumentverket samt Finansinspektionen. Mer information om regelverket kring konsumentkrediter finns på: www.konsumentverket.se, www.konsumenternas.se samt på www.fi.se

16. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad låntagare ("betalaren") medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

17. Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

18. Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

19. Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

20. Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

21. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

22. Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

23. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Därför vill du låna hos oss:

  1. Inga uppstartsavgifter
  2. Inga årsavgifter
  3. Du kan lösa ut lånet tidigare

Linda, lånetagare

Min syster berättade om er och samma dag kunde jag betala min flykt till solen. Resa blev livsavgörande, jag träffade mitt livs kärlek och vi planerar giftermål inom kort. Tack GoodCash!

Joakim, lånetagare

Ni räddade mig! Rånad på min mobil och plånbok stod jag tillfälligt utblottad mitt i Madrid. Då tipsade min kompis om er. Det löste allt.